Close

Kalpvriksha

Kalpavriksha, also known as kalpataru, kalpadruma or kalpapadapa, is a wish-fulfilling divine tree in Hindu mythology.