Kalpvriksha

Kalpavriksha, also known as kalpataru, kalpadruma or kalpapadapa, is a wish-fulfilling divine tree in Hindu mythology.

Kalpvriksha Front View image
View Image Kalpvriksha Front View
Kalpvriksha Campus Entry Gate image
View Image Kalpvriksha Entry Gate
Kalpvriksha Side View Image
View Image Kalpvriksha Beside Yamuna River